Устав

 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), решението на Учредителното събрание на учредителите му и този устав.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

(4) Членовете на сдружението отговарят за внасяне на дължимите от тях членски вноски.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „Приятели на Америка”.

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер.

(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието „Клон“ и населеното място, където е седалището на клона.

(4) Наименованието на сдружението задължително се изписва на български език, като допълнително в уебсайта, социални мрежи, рекламни, печатни и други материали може да се използва и английското наименование “Friends of America” или “Friends of America in Bulgaria”.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на сдружението е в гр. София имейл: office@friendsofamerica.bg.

Клонове

Чл. 4 (1) Сдружението може да открива клонове във всяко населено място по решение на Управителния съвет, взето с мнозинство 2/3 от състава му.

(2) Минималният брой членове в клона е 3 (трима).

(3) Управителният съвет избира управител на клона и определя правомощията му. Управителят на клона представлява сдружението за дейността на клона.

(4) Клоновете на сдружението не са юридически лица и не водят отделно счетоводство. Клоновете на сдружението имат същия печат като на сдружението с добавка „Клон” и името на населеното място, където е седалището на клона.

Срок

Чл. 5. Сдружението се учредява за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл. 6. Сдружението се самоопределя съгласно чл. 2 ал. 1 от ЗЮЛНЦ като юридическо лице за осъществяване на дейност в частна полза за постигане на целите, посочени в този устав, като:

 1. Ще извършва информационни, обучителни, аналитични и координационни дейности, насочени към разширяване на познанията за САЩ на своите членове и на трети лица;
 2. Ще съдейства за развитието на културното, научното и икономическото сътрудничество между България и САЩ и своите членове;
 3. Ще популяризира американската култура, наука и образование в България сред своите членове и трети лица;
 4. Ще сътрудничи със сродни държавни и обществени организации, институции, сдружения и физически лица в България и САЩ за своевременен обмен на информация, идеи и културни ценности между своите членове и трети лица;
 5. Ще организира събития, свързани с популяризиране на културата, политиката, науката и големите личности на САЩ сред своите членове и трети лица;
 6. Ще подпомага изучаването на английски език от своите членове и трети лица;
 7. Ще популяризира в САЩ историческото минало и съвременното развитие на България чрез своите членове и трети лица;
 8. Ще подпомага правителствени и неправителствени организации, своите членове и други лица, работещи по въпроси и проблеми, свързани с взаимоотношенията между България и САЩ.

Основни цели на сдружението

Чл. 7. Основни цели на сдружението са:

 1. Да утвърждава сред членовете си и в българското общество значимостта на приятелските хуманитарни и делови отношения между българския и американския народ, част от който са и българските емигранти в Америка;
 2. Да развива, популяризира и утвърждава чрез социалната и информационна мрежа американската ценностна система, история, култура, наука, предприемачество, бизнес и други сфери на социално-икономическия и културно-образователния живот сред членовете си и в българското общество;
 3. Да подпомага за реалистичното и правдиво представяне на образа на САЩ в България;
 4. Да участва активно във формирането на гражданско съзнание, като задълбочи познанията за САЩ и американската ценностна система и запознава общественото мнение с дейностите на американските институции;
 5. Да спомага за предоставяне на разнообразни форми на обучение на студенти, експерти, представители на неправителствения сектор и гражданското общество;
 6. Да стимулира творческата и гражданска активност на своите членове и да привлича нови членове на сдружението за реализация на проекти, свързани с дейността на сдружението.

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 8. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

 1. Организиране на семинари и тематични вечери, конференции, изложби, концерти и културни мероприятия, работни срещи, кръгли маси, дискусии и социални мероприятия, самостоятелно или съвместно с други организации или официални институции на България или САЩ;
 2. Създаване на партньорства с други подобни сдружения;
 3. Разработване и разпространение на публикации, насочени към запознаване с различните аспекти от историята, науката, културата и икономиката на САЩ;
 4. Подкрепа на различни инициативи, свързани със САЩ и запознаване на обществеността с тях;
 5. Изготвяне на проучвания и анализи, свързани с българо-американските приятелски отношения;
 6. Отбелязване на българските и американските празници според съответните традиции;
 7. Активна комуникация в интернет пространството, създаване и поддръжка на уебсайт и собствени страници в социалните мрежи;
 8. Други средства, неупоменати тук и непротиворечащи на предмета на дейност и целите на сдружението.

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 9. (1) Членуването в сдружението е доброволно.

(2) Членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват устава на сдружението и плащат редовно членския си внос.

(3)Членството може да е редовно и почетно.

Чл. 10. (1) Всеки член на сдружението има право:

 1. Да участва в дейността на сдружението и в заседанията на Общото събрание;
 2. Да бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
 4. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
 5. Да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

(2) Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. Да спазва устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 2. Да внася ежемесечно членския си внос, както и други имуществени вноски, предвидени в устава;
 3. Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;
 4. Да предоставя за целите на регистрацията данни – трите имена, телефон, фейсбук, имейл, и скайп адрес, година на раждане, град на местоживеене, образование, специалност, степен на владеене на английски.

(3) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

Възникване на членство

Чл. 11. (1) Нови членове на сдружението се приемат от Управителния съвет.

(2) Всеки кандидат за нов член представя писмено (формуляр от уебсайта на сдружението) или по електронен път (имейл или апликация в уебсайта) заявление за членство, а в случай на юридическо лице и копие от решение за регистрацията и решение на компетентния му орган за участие в сдружението и за лицето, което ще го представлява.

(3) Председателят или заместник председателят провежда с кандидата за член кратко интервю, за да се установи съпричастността му с идеите на сдружението, неговото съгласие с устава, възможности за принос към целите на сдружението. Ако е необходимо, кандидатът представя избрани от него презентационни материали за своята дейност. Интервю и представяне на презентационни материали не се налага, когато кандидатът е публична личност, чиито изяви са достояние на широката общественост в страната и в чужбина. Кандидатът за член подписва декларация, че приема и ще спазва устава и ще работи за постигане на целите на сдружението.

(4) Управителния съвет разглежда заявката за членство задължително в едномесечен срок от датата на подаването й и взема решение с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(5) Членството възниква от датата на решението на Управителния съвет и след внасяне на встъпителната вноска и едногодишния членски внос.

(6) На всеки член на сдружението Управителният съвет издава официален документ за членство (членска карта), който се презаверява ежегодно, след плащане на членския внос.

(7) За почетен член може да бъде прието всяко физическо или юридическо лице с особен принос и заслуги в предмета на дейност и целите на дружеството. Почетните членове имат право на съвещателен глас в Управителния съвет. Почетните членове се приемат с две трети мнозинство от УС въз основа на писмено предложение на поне една трета от членовете на Управителния съвет.

Встъпителна вноска и членски внос

Чл. 12. (1) Всеки член на сдружението дължи встъпителна вноска в размер на 10.00 /десет/ лева, която се внася както следва:

 1. От учредителите – в едноседмичен срок след регистрацията на сдружението в регистър БУЛСТАТ;
 2. От всеки новоприет член – в едноседмичен срок от датата на решението на Управителния съвет за приемането му за член на сдружението.

(2) Всеки член на сдружението дължи членски внос в размер от 2.00 /два/ лева месечно, който се внася както следва:

 1. От учредителите – за цялата първа календарна година в едноседмичен срок след регистрацията на сдружението в регистър БУЛСТАТ, след което за всяка следваща календарна година – в началото на годината най-късно до края на месец януари.
 2. От всеки новоприет член – за цялата първа календарна година в едноседмичен срок от датата на решението на Управителния съвет за приемането му за член на сдружението, след което за всяка следваща календарна година – в началото на годината най-късно до края на месец януари.

(3) Всички дължими суми се заплащат чрез банков превод по банкова сметка на сдружението, която се открива след регистрацията му в регистър БУЛСТАТ, или в брой – на касиера на сдружението. Годината и сумата на внесения членски внос се отбелязват на членската карта, заедно с подпис на касиера.

Прекратяване на членството и уреждане на имуществените отношения

Чл. 13. (1) Членството в сдружението се прекратява:

 1. С едностранно волеизявление до сдружението;
 2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. С изключване;
 4. С прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;
 5. При отпадане на членството.

(2) Решение за изключване на член на сдружението по ал. 1 т. 3 може да се вземе от Управителния съвет при поведение на член на сдружението, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо. Решението за изключване трябва да бъде мотивирано и за него да са гласували не по-малко от 2/3 от членовете на Управителния съвет. Решението за изключване влиза в сила след изтичане на едномесечен срок от съобщаването му на изключения член, ако в този срок той не обжалва решението на Управителния съвет пред Общото събрание. Ако решението на Управителния съвет е обжалвано в срок, жалбоподателят не се счита за изключен, а решението на Управителния съвет, заедно с жалбата и всички материали по преписката, се внасят за разглеждане на следващото Общо събрание.

(3) Отпадане на членството, поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението, се констатира от Управителния съвет с протокол, който се съобщава на засегнатия член. Той може да оспори констатациите на протокола и/или да посочи обективни пречки или други основателни доводи за запазване на членството си в едномесечен срок от съобщението. В този случай, протоколът заедно с възраженията се внасят за разглеждане на следващото Общо събрание. Ако засегнатият член не оспори протокола в срок, Управителният съвет се произнася с решение за прекратяване на членството му поради отпадане.

(4) При прекратяване на членството имуществените отношения между сдружението и бившия член или неговите правоприемници се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.

(5) Опрощаването на непогасени задължение на бивши членове на сдружението се извършва само от Общото събрание, независимо от размера на задълженията.

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от пари, права на собственост върху движими и недвижими вещи, права върху интелектуална собственост и други имуществени права, придобити в съответствие с действащите нормативни актове.

Източници на средства на сдружението

Чл. 15. (1) Основният източник на средства на сдружението са встъпителните вноски и членският внос, заплащани от членовете му.

(2) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем и/или недвижими имоти и/или индивидуално определени движими вещи под наем. Размерът на лихвите по заемите и наемите се определя от Общото събрание.

(3) Разпореждането с имуществото на дружеството се извършва при стриктно спазване на финансовата дисциплина, решенията на Общото събрание, разпоредбите на този устав и нормативните актове.

(4) По решение на Управителния съвет членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на дадена цел, определена от устава или с решение на Общото събрание. В решението си Управителния съвет определя целта, размера и начина на събиране на вноските.

(5) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство. Даренията и дарителите се описват в книга на дарителите, както и на сайта на дружеството. На дарителите се изпраща благодарствено писмо или друга форма на удостоверяване на дарението.

(6) Сдружението няма право да взема кредити.

Стопанска дейност

Чл. 16. (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, ако е свързана с предмета на основната му дейност, и като използва прихода от тази дейност само за постигане на целите, определени с настоящия устав.

(2) Предметът на допълнителната стопанска дейност може да бъде:

 1. Рекламна дейност и продажба на картички и сувенири, фланелки и шапки и други рекламни аксесоари;
 2. Организация на семинари, пътувания, медийни събития и организирани посещения;
 3. Издателска и преводаческа дейност;
 4. Информационна и консултантска дейност.

(3) Извършването на допълнителната стопанска дейност следва да се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

(4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

(5) Сдружението не разпределя печалба.

Покриване на загуби

Чл. 17. При наличие на загуби според годишния финансов отчет Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство от 2/3 гласа от всички членове на сдружението.

 IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление на сдружението

Чл. 18. (1) Органи на управление на сдружението са Общото събрание, Управителният съвет и Контролният съвет.

(2) По решение на Управителния съвет могат да бъдат създавани работни комисии или други органи с постоянно или временно действие, които не са органи на управление на сдружението, а помощни органи на Управителния съвет. Управителният съвет отговаря пред Общото събрание изцяло за дейността на тези органи.

Общо събрание

Чл. 19. Общото събрание е върховен орган на сдружението и включва всички негови членове.

Чл. 20. (1) Общото събрание:

 1. Изменя и допълва устава;
 2. Приема други вътрешни актове;
 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 4. Разглежда и решава спорове за прекратяване на членството по решение на Управителния съвет, в случаите, предвидени в чл. 13 от устава;
 5. Взема решение за закриване на клонове;
 6. Взема решение за участие в други организации;
 7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 8. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 9. Приема бюджета на сдружението;
 10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 12. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 13. Взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(7) Решенията на Общото събрание се публикуват на сайта на сдружението.

Свикване на Общото събрание

Чл. 21. (1) Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет.

(3) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(4) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Поканата се публикува на сайта на сдружението и се изпраща до всеки член на сдружението на адрес за кореспонденция, посочен от него, който може да бъде и адрес на електронна поща, както и се поставя на видно място в офиса на сдружението и на мястото за обявления, а ако няма място за обявления – на видно място, в сградата, в която се намира седалището и адресът на управление на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Кворум

Чл. 22. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.

(2) При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Гласуване

Чл. 23. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. Него, неговия(та) съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Вземане на решения

Чл. 24. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решения по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Протоколи от заседанията на Общото събрание

Чл. 25. (1) На всяко заседание на Общото събрание се води писмен протокол, който се подписва на всяка страница от председателя на заседанието и от протоколчика. Към протокола се прилага списък на присъстващите, в който всеки присъстващ се подписва срещу името си.

(2) Всеки присъстващ на заседанието има право да следи и да изисква точното записване на решенията на Общото събрание в протокола.

(3) Протоколите и списъците на присъстващите се съхраняват от Управителния съвет в архива на сдружението. Всеки член на сдружението има право да се запознава с протоколите и списъците на присъстващите за всяко заседание на Общото събрание.

Управителен съвет

Чл. 26. (1) Сдружението се представлява и управлява от Управителен съвет, всички членове на който се избират от Общото събрание.

(2) Управителният съвет се състои от най-малко 7 (седем) и най-много 13 (тринадесет лица) – членове на сдружението. Ако за член на Управителния съвет бъде избрано юридическо лице, то може да посочи за свой представител физическо лице, което не е член на сдружението.

(3) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 1 (една) година. Те могат да бъдат преизбирани без оглед на броя на мандатите.

(4) При повече кандидати за членове, за избрани се считат лицата, получили най-голям брой гласове.

Правомощия на Управителния съвет

Чл. 27. (1) Управителният съвет:

 1. Представлява сдружението чрез своя председател, както и определя обема на представителната власт на останалите негови членове;
 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
 4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 6. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази на клоновете, и носи отговорност за това;
 7. Определя адреса на сдружението;
 8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 9. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Правила относно начина на представляване на сдружението и структурата на Управителния съвет

Чл. 28. (1) На първото си заседание след избора им от Общото събрание членовете на Управителния съвет избират измежду състава си председател на Управителния съвет, който ще представлява Управителния съвет и сдружението.

(2) Председателят на Управителния съвет:

 1. Представлява Управителния съвет и сдружението;
 2. Ръководи дейността на Управителния съвет, разпределя задачите и координира и контролира изпълнението им от оторизираните лица и наетия персонал;
 3. Подписва всички договори от името на сдружението и го задължава с подписа си;
 4. Назначава и освобождава от длъжност наетия персонал;
 5. Отчита дейността си пред Управителния съвет и дейността на Управителния съвет пред Общото събрание.

(3) На първото си заседание Управителният съвет избира от своя състав: заместник-председател, секретар и касиер-счетоводител. Председателят и заместник-председателят могат да съвместяват и функциите на секретаря или касиер-счетоводителя.

(4) Заместник-председателят подпомага председателя в дейността му и го замества в случай на отсъствие.

(5) Секретарят на Управителния съвет отговаря за движението и съхранението на всички документи, включително и на архива на сдружението, организира заседанията на Управителния съвет и на Общото събрание, организира приемането на нови членове, подготвя материалите за поместване на сайта и други организационни дейности.

(6) Касиер-счетоводителят отговаря за събирането на членския внос и за правилното отчитане на приходите и разходите на сдружението.

(7) Право да открива и да закрива банкови сметки на името на сдружението, както и да извършва операции със сумите по тях, има председателят на Управителния съвет, а да извършва операции със сумите по сметките на сдружението имат заместник председателят и касиер-счетоводителят, след съответно упълномощаване от председателя на Управителния съвет.

(8) Останалите членове на Управителния съвет разпределят задачите си по ресори в зависимост от компетентността си – правни въпроси; връзки с обществеността и издателска дейност; наука, култура и образование; външни връзки с обществени и официални институции в България и САЩ; управление на проекти и организация на инициативи и събития; управление на регионалните структури в Североизточна, Северозападна, Югоизточна и Югозападна България; информационни технологии и уебсайт; и други – като един член може да отговаря за повече от един ресор, както и за всеки ресор могат да отговарят повече от един член.

(9) По съдебни спорове между сдружението и председателя, както и между сдружението и друг член на Управителния съвет, сдружението може да се представлява от избрани от Общото събрание едно или няколко лица.

(10) Имената на членовете на Управителния съвет и информация за контакт с тях се публикуват на сайта на сдружението.

Заседания на Управителния съвет

Чл. 29. (1) Управителният съвет провежда свои редовни заседания един път месечно, които се свикват от председателя по електронната поща на всеки един от членовете на Управителния съвет. Председателят е длъжен да свика и извънредно заседание на Управителния съвет при искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

(2) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от заместник-председателя на Управителния съвет.

(3) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или видео връзка (например скайп), гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 27 т. 3 и т. 6, по чл. 33 ал. 2, както и във всички други, изрично предвидени с този устав, случаи – със съответното мнозинство от всички членове на Управителния съвет. При равенство на гласовете решаващ е гласът на председателя.

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Контролен съвет

Чл.30 (1) Контролният съвет се състои от 3 (трима) членове и се избира от Общото събрание за срок от 1 /една/ година с обикновено мнозинство. Те могат да бъдат преизбирани без оглед на броя на мандатите.

(2) Членовете на Контролния съвет имат право да присъстват на заседанията на Управителния съвет без право на глас, за което са уведомявани по начините, по които са уведомявани членовете на Управителния съвет.

(2) Контролният съвет определя от своя състав председател.

(3) Председателят на Контролния съвет свиква същия на заседание на три месеца веднъж, а при необходимост и по-често.

(4) Контролният съвет периодично проверява счетоводната отчетност и деловодството, спазват ли се Уставът и решенията на Общото събрание от членовете на Управителния съвет, обявяват резултатите от проверките и дава писмени препоръки до Управителния съвет за по-нататъшното подобряване дейността на дружеството.

(5) Контролният съвет прави ревизия на финансите на дружеството преди изпращане на поканата за годишно събрание. Финансовата година приключва на 31 декември всяка година. Финансовият отчет се одобрява на годишното събрание.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, ЗАЛИЧАВАНЕ.

Прекратяване на сдружението

Чл. 31. (1) Сдружението се прекратява:

 1. По решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички членове;
 2. С решение на окръжния съд по седалището на сдружението, когато:

2.1. Не е учредено по законния ред;

2.2. Извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;

2.3. Е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

(3) Съдът дава срок до 6 месеца за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Преобразуване на сдружението

Чл. 32. (1) Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.

(2) След отделяне или разделяне сдружението отговаря солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването му.

(3) При преобразуване членовете на сдружението стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Ликвидация

Чл. 33. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон и ЗЮЛНЦ.

Имущество след ликвидацията

Чл. 34. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Общото събрание на сдружението. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

(2) Ако не съществуват кредитори или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на сдружението.

(3) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят за задълженията на прекратеното сдружение до размера на придобитото.

Заличаване на сдружението

Чл. 35. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението от окръжния съд по седалището му.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. За всички въпроси, неупоменати в този устав, се прилага Закона за юридическите лица с нестопанска цел и общото гражданско законодателство.

FACEBOOK
YOUTUBE